Kosmetyki dla Kobiet

Kochanie! Jak bardzo si ciesz, e do mnie wpada! Mam nadziej, e bdziemy si widzie czciej! U mnie zrobisz fantastyczne pazurkowe i mejkapowe zakupy. Mio, przyjemnie, a na dodatek tak tanio jak prawie nigdzie na wiecie!

Pamitaj: Z grki na pazurki to kosmetyki z grnej pki! :-)

Twj koszyk:0 produktw
Jeste tutaj: Paznokcie w Zgorkinapazurki.pl Artykuy Jak robiæ zakupy?
Jak robiæ zakupy?

Jakie odniesiesz korzy¶ci z kupowania u nas?

Przede wszystkim otrzymasz ¶wietne produkty w niez³ej cenie. Te same kosmetyki w "klasycznym" sklepie niekiedy przechodz± jeszcze ³añcuszek dwóch po¶redników. Produkty przyd± do Ciebie poczt±, wysy³amy je tak szybko, jak jest to tylko mo¿liwe. Zap³acisz przy odbiorze, tak jak Ci wygodnie. Wymagamy przedp³aty tylko wtedy, gdy zamówienia s± powy¿ej 1000 z³ lub poza granicê Polski.

W jaki nale¿y kupowaæ?

To proste! Po lewej stronie widzisz listê kategorii, dziêki niej mo¿esz swobodnie przejrzeæ produkty. Ciê¿ko Ci co¶ znale¼æ? U¿yj wyszukiwarki tu¿ poni¿ej.

Gdy znajdziesz produkt który Ci odpowiada, kliknij na zdjêciu aby przeczytaæ opis, lub po prostu dodaj go do koszyka! Zawarto¶æ koszyka mo¿esz swobodnie kontrolowaæ, zawsze prowadzi do niego link w prawym górnym rogu strony. Mo¿esz w prosty sposób usuwaæ z niego produkty, zmieniaæ ich ilo¶æ i rodzaj (np. kolor, zapach, itd.). Po ka¿dej zmianie kliknij "przelicz koszyka", aby uzyskaæ bie¿±c± warto¶æ zakupów z wszystkimi zni¿kami.

Gdy ju¿ wybra³a¶ zakupy które Ci odpowiadaj±, po prostu kliknij "zamawiam towary", podaj swoje dane, a na koñcu potwierd¼. Prawda ¿e to proste?

Bezpieczne zakupy w wiarygodnej firmie

Wielkim zaszczytem jest dla nas to, ¿e poleca nas Akademia Sztuki Piêkno¶ci (ASP), najwiêksza Akademia kosmetyczna w Polsce, o ugruntowanej pozycji i 25-letnim do¶wiadczeniu w zdobieniu i pielêgnacji paznokci. W dziale "dane teleadresowe" znajdziesz wszystkie szczegó³owe dane (jeste¶my przede wszystkim hurtowni± "konwencjonaln±").

Dlaczego zakupy s± bezpieczne? Bo zgodnie z prawem, mamy obowi±zek chroniæ Twoje dane i to robimy, wykorzystuj±c bezpieczne, specjalnie udoskonalone dla nas algorytmy kodowania danych, które nam przekazujesz.

© Copyright by: zgorkinapazurki.pl Regulamin | Pomoc | Tagi | Katalog stron Realizacja: